Detský domov v Istebnom

Detský domov v Istebnom bol do roku 2013 umiestnený v Czillaghyovskom kaštieli z 18. storočia.

Stavali ho od r. 1807 – 1810. Postavený je z tufu. Patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska.

V roku 1937 kaštieľ od pôvodného majiteľa odkúpil Abstinenčný zväz v Bratislave. Neskôr v ňom bola abstinenčná liečebňa. Počas druhej svetovej vojny sídlilo v kaštieli vojsko. Po druhej svetovej vojne boli priestory kaštieľa vykradnuté, vydrancované.

Od júla 1945 bolo do kaštieľa umiestnených 60 detí, ktoré sa striedali v dvojmesačných cykloch

Od 1. 9. 1947 bolo rekreačné stredisko zmenené na Oblastný detský domov, ktorý sa začal zapĺňať sirotami, polosirotami a deťmi z mnohopočetných rodín z Oravy.

Od 01. 01. 2014 je sídlo detského domova v Istebnom č. 258, v dvojpodlažnej budove, v ktorej na prízemí sú kancelárie a na nadzemnom podlaží je umiestnená samostatná skupina.

Okrem toho je v Istebnom ešte jedna samostatná skupina, v zrekonštruovanej budove bývalých jasieľ.

V Dolnom Kubíne máme v rodinnom dome na Bohúňovej ulici č. 1097/9 samostatnú skupinu a sídlo CPPR a na sídlisku Brezovec skupinu mladých dospelých, kde máme umiestnených 8 mladých dospelých.

Za mladého dospelého sa považuje plnoletý klient detského domova, ktorému bola ústavná starostlivosť predĺžená na základe rozhodnutia súdu, alebo požiadal o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku a s DeD uzatvoril dohodu o poskytovaní starostlivosti po plnoletosti.

Starostlivosť v DeD sa poskytuje najdlhšie do 25 rokov veku ak je to vhodné a účelné. Za osamostatnenie sa považuje zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť.

V samostatnej skupine pre mladých dospelých sa poskytuje starostlivosť najviac osmim mladým dospelým.

Mladý dospelý, ktorý požiadal o poskytovanie starostlivosti, platí úhradu za starostlivosť, stravu, bývanie a sebaobslužné činnosti. Stravná jednotka na deň na mladého dospelého sa určí na základe počtu odobratých jedál. Výšku stravnej normy určuje interným príkazom riaditeľka DeD.

Úhradu za bývanie v detskom domove platí mladý dospelý vo výške 15% zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Ak sa mladý dospelý pripravuje na povolanie štúdiom, môže mu detský domov zabezpečiť stravovanie, vyplatením sumy na zabezpečenie stravy v hodnote časti dennej stravnej jednotky, zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo detského domova, ktoré vydokladuje sociálnej pracovníčke skupiny.

Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Do detského domova možno prijať dieťa na základe:

 1. a) právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy,
 2. b) predbežného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,
 3. c) právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia.

V naliehavých prípadoch, ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti, alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa ohrozené, možno prijať dieťa do detského domova bez dokladov, ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí poskytne detskému domovu dodatočne.

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v samostatných výchovných skupinách a v profesionálnych rodinách.

Výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia sa skončí:

 1. a) zrušením ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu,
 2. b) uplynutím obdobia predbežného opatrenia,
 3. c) uplynutím obdobia, na ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
 4. d) právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby alebo do pestúnskej starostlivosti budúcich osvojiteľov,
 5. e) právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo právoplatným rozhodnutím o osvojení dieťaťa,
 6. f) dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak súd predĺžil ústavnú starostlivosť.

Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť.

Po odchode dieťaťa alebo mladého dospelého z detského domova, detský domov najmenej dva roky udržiava kontakt s dieťaťom a jeho rodinou alebo s mladým dospelým a mladému dospelému poskytuje potrebnú pomoc pri osamostatňovaní.

Detský domov vypracúva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, vypracovaný v spolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom.

Detský domov vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, ktorá obsahuje:

–           rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo

výchovného opatrenia,

–           rodný list dieťaťa,

–           vysvedčenie,

–           sociálnu správu o dieťati,

–           diagnostickú správu o dieťati,

–           správu o zdravotnom stave dieťaťa,

–           fotografie dieťaťa dokumentujúce život dieťaťa,

–           obrazový a zvukový záznam dokumentujúci podstatné udalosti v živote dieťaťa,

–           iné informácie rozhodujúce na posúdenie plnenia účelu ústavnej starostlivosti,

predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,

–           osobný denník dieťaťa, v ktorom sa zaznamenávajú údaje o psychickom vývine,

fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa,

–           záznamy o návštevách rodičov a ostatných návštevách,

–           individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.

 

Organizačné členenie detského domova

Detský domov sa vnútorne člení:

 1. Riaditeľka – štatutárny orgán
 2. Ekonomický úsek

2.1. Účtovníčka – vedúca ekonomického úseku – zástupkyňa štatutárneho orgánu.

2.2. Samostatný odborný ekonomický pracovník – 2 pracovné pozície – mzdárka, účtovníčka

2.3. Vodič – údržbár – 2 pracovné pozície

 1. Úsek starostlivosti o deti

3.1. Vedúca úseku – sociálny pracovník

3.2. Sociálna pracovníčka – 2 pracovné pozície

3.3. Psychologička – 1 pracovná pozícia

3.4. Vychovávateľ – 10,5 pracovnej pozície

3.5. Pomocný vychovávateľ – 5 pracovné pozície

3.6. Ďalší zamestnanec – 4 pracovné pozície

 1. Centrum podpory profesionálnych rodičov

4.1. Koordinátor/sociálny pracovník – 1 pracovná pozícia

4.2. Sociálny pracovník – 1 pracovná pozícia

4.3. Psychológ – 1 pracovná pozícia

4.4. Profesionálny rodič – 9,5 pracovnej pozície.

 

Štruktúra kapacity DeD

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Detského domova v Istebnom, v zmysle ustanovenia § 73 ods. 1, písm. c) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo 17.02.2014 kapacitu DeD v Istebnom na rok 2014 v počte 60 miest.

 

Štruktúru kapacitu tvorí:

 • 3 samostatné skupiny
 • 1 samostatná skupina pre mladých dospelých
 • 9,5 profesionálnych rodičov

 

Schválený počet kapacitných miest je možné zmeniť len so súhlasom zriaďovateľa v súlade s Koncepciou zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015, s výhľadom do roku 2020 (Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti).

 

Rozvojový plán Detského domova v Istebnom, vízia, stratégia a ciele

 

Vízia DeD / čo chceme dosiahnuť/

Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Chceme aby náš detský domov bol:

 1. Bezpečným miestom pre každé dieťa a mladého dospelého
 2. Istotou pre zabezpečenie vzťahových väzieb a poznania identity dieťaťa a MD
 3. Najlepšou alternatívou pre život dieťaťa a mladého dospelého vyrastajúceho bez priamej starostlivosti rodičov
 4. Šancou pre deti a MD vedúca k čo naplnohodnotnejšiemu životu

 

Stratégia DeD /ako to chceme dosiahnuť/

 • Každému dieťaťu a mladému dospelému poskytnúť maximálnu starostlivosť o telesné aj duševné zdravie.
 • V súlade s Koncepciou a Plánom deinštitucionalizácie napĺňať najlepší záujem dieťaťa.
 • Prijatie dieťaťa s maximálnym rešpektom jeho individuality, životnej histórie a rodinných väzieb – uľahčiť dieťaťu čo najviac adaptáciu na prostredie DeD, zapojenie dieťaťa do chodu skupiny, do plánovania – spolurozhodovanie, zabezpečenie neustáleho vzdelávania zamestnancov DeD, prevencia voči syndrómu vyhorenia.
 • Organizovanie prípadových konferencií (participujúce subjekty, rodičia, dieťa), pravidelný kontakt s biologickou rodinou zahrnutý v IPRODe, udržiavanie a podpora súrodeneckých väzieb v rámci DeD, v NRS, ako aj medzi súrodencami, ktorí nie sú umiestnení v DeD.
 • Identifikácia potrieb dieťaťa, s možnosťou ich napĺňania, poznanie špecifík dieťaťa s nariadenou ÚS – vzdelávanie výchovných pracovníkov.
 • Socializácia dieťaťa – zabezpečenie maximálnej integrácie dieťaťa do spoločnosti rovesníkov, miestnej alebo širšej komunity. Efektívna príprava na osamostatnenie.

 

Ciele:

 • Zabezpečiť poskytovanie starostlivosti pre deti s nariadenou ÚS
 • Zabezpečiť poskytovanie starostlivosti v náhradnom rodinnom prostredí
 • Zabezpečiť komplexnú starostlivosť dieťaťu v DeD
 • Zabezpečiť ochranu fyzického a duševného zdravia každého dieťaťa a mladého dospelého
 • Zabezpečiť dieťaťu poskytovanie starostlivosť v rodine vlastnej, prípadne náhradnej
 • Zabezpečiť kvalifikovanú odbornú pomoc a starostlivosť
 • Zabezpečiť plnohodnotný život dieťaťa v detskom domove
 • Zabezpečiť dieťaťu možnosť vytvárania bezpečných vzťahov
 • Zabezpečiť dieťaťu vzťahovú väzbu
 • Zabezpečiť podporu kontaktov s biologickou rodinou a ostatnými blízkymi osobami
 • Zabezpečiť zachovanie a rozvoj súrodeneckých väzieb
 • Zabezpečiť dieťaťu poznanie identity
 • Zabezpečiť spracovanie životnej histórie dieťaťa
 • Odstrániť prvky inštitucionalizácie, cez individuálny prístup k dieťaťu
 • Zapájať dieťa do spolurozhodovania, s ohľadom na jeho schopnosti
 • Zabezpečiť dieťaťu rozvoj jeho schopností a zručností
 • Zabezpečiť socializáciu dieťaťa
 • Pripraviť MD k samostatnému životu, so schopnosťou plánovania svojej ďalšej spoločensky prijateľnej budúcnosti, s možnosťou uplatnenia schopností, podporovaných zo strany DeD

 

 

Dobré meno Detského domova

Riaditeľka detského domova

 • efektívne komunikuje s odbornou verejnosťou, pričom buduje „dobré meno“ zariadenia
 • zameriava sa na aktivity, ktoré prinášajú detskému domovu pridanú hodnotu
 • nezneužíva svoje postavenie na výhody jej spriaznených osôb
 • dokáže zabezpečiť pre detský domov dobrú spoluprácu s rodičmi

Činnosť v DeD

Základné princípy, z ktorých je nutné vychádzať pri práci s deťmi z detského domova sú:

Individuálne potreby dieťaťa, individuálny rozvoj dieťaťa, podpora súrodeneckých väzieb, spolurozhodovanie dieťaťa, zapájanie dieťaťa do činnosti skupiny.

Jednou z hlavných zásad pedagogického a psychologického pôsobenia na deti je maximálna individualizácia výchovného procesu v jednotlivých samostatných skupinách.

V pedagogickom pôsobení a v hmotnej starostlivosti o deti sa uplatňuje zásada približovať detí v domove čo najviac prirodzenému životu v rodine a utvárať pevné citové vzťahy medzi deťmi navzájom, medzi deťmi a vychovávateľmi a ostatnými pracovníkmi zariadenia.

Detský domov vypracúva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa sa vyhodnocuje najmenej jedenkrát za polroka a plán výchovnej práce s dieťaťom raz za mesiac (vyhodnotenie sa odovzdáva na kontrolu vedúcej úseku starostlivosti o dieťa, vždy do 5 dňa v mesiaci).

Výchovná činnosť v DeD Istebné sa riadi celoročným plánom jednotlivých skupín, ktorý vychádza z dlhodobých úloh zariadenia DeD a príslušnej skupiny. Úlohy v ňom určené rozpracúvajú vychovávatelia do dvojtýždenných programov výchovnej činnosti jednotlivých skupín.

Vychovávatelia polročne vyhodnocujú celoročný plán, vyhodnocujú fungovanie skupiny a zhodnocujú výchovno-vyučovacie výsledky v školách.

Všetky vyhodnotenia sa odovzdávajú riaditeľke DeD.

Výchovná činnosť v DeD sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti detí, na formovanie ich uvedomenia a spôsobu života a na všestrannú pomoc pri príprave na vyučovanie. Uskutočňuje sa metódami, formami a prostriedkami primeranými veku a stupňa vyspelosti detí. Základnou organizačnou jednotkou výchovnej činnosti je samostatná skupina.

V samostatných výchovných skupinách je hlavnou snahou vytvoriť deťom trvalé prostredie, v ktorom sú dieťaťu uspokojované základné potreby – fyziologické (hlad, smäd, dýchanie, spánok), potreba bezpečia, sociálne potreby (vzťahová väzba, láska, spolupatričnosť), potreba úcty (uznanie, status, prestíž, kladná odozva okolia), potreba sebarealizácie.

Výchovná činnosť nadväzuje na výchovno-vzdelávací proces škôl. Výchovní pracovníci domova úzko spolupracujú s príslušnými školami. Pri problémoch v škole, na internáte vychovávateľ bezodkladne navštívi príslušnú inštitúciu a daný problém rieši, o čom si vedie záznam.

Pri príprave na vyučovanie sa veľký dôraz kladie na systematickosť, pravidelnosť, zodpovednosť, samostatnosť pri plnení si školských povinností.

U každého dieťaťa sa postupuje individuálne, je nutné dieťaťu dodávať sebadôveru, povzbudzovanie, motivovanie.

Dôraz kladieme na úroveň a stabilitu vzťahu dieťaťa a vychovávateľa, ktorý zohráva prvoradú úlohu pri uspokojovaní základných potrieb a záujmov dieťaťa.

Výchovná práca v detskom domove sa riadi podľa vopred vypracovaného rozvrhu služieb výchovných pracovníkov, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke.

Výchovný pracovník zodpovedá za dodržiavanie pracovnej doby, výchovnej práce, na ktorú sa denne pripravuje.

Celú dokumentáciu výchovnej skupiny udržiava vedúci vychovávateľ a samostatný vychovávateľ a pravidelne vedie dvojtýždňové plány, individuálne plány dieťaťa, ktoré aj pravidelne mesačne vyhodnocuje, osobné záznamy dieťaťa, zošity pozorovania. Podáva deťom lieky, ktoré si eviduje a zaznačuje v knihe (zošite) liekov. Zaisťuje kvalitnú výchovnú prácu s pridelenou skupinou detí v detskom domove. Pri jeho práci je dôležité, aby disponoval dobrými organizačnými schopnosťami, schopnosťou pomôcť deťom pri príprave na vyučovanie. Nemenej dôležité je na základe dostatočnej miery empatie a odborného vzdelania výchovného pracovníka schopnosť poradiť deťom v rôznych záťažových situáciách a pri riešení problémov.

 

Pre systematický priebeh činnosti je stanovený režim dňa. Pomocné vychovávateľky a pestúnky vykonávajú nočné služby, kúpanie, sprchovanie, denné služby, vedú evidenciu ošatenia detí, podieľajú sa na jeho nákupe. Prádlo pridelia deťom, zaevidujú, vyšijú. Žiadne prádlo nie je dovolené skladovať, je nutné ho ihneď prideliť, prípadne preradiť inému dieťaťu. Vyradenie prádla robí riaditeľ. Pri strate vecí treba urobiť zápis.

V detskom domove je prísny zákaz používať telesné tresty pre deti. V prípade jeho zistenia bude tento skutok považovaný za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a so zamestnancom môže byť podľa závažnosti porušenia ukončený pracovný pomer.

Vychovávatelia úzko spolupracujú so záujmovými organizáciami v mieste sídla domova /okresného mesta/.

Detský domov utvára podmienky na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi. Dieťaťu a jeho rodičom poskytuje detský domov, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obec pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

Na účely úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičmi detský domov utvára podmienky na pobyt rodičov v detskom domove. Detský domov písomne dohodne s rodičmi podmienky ich pobytu v detskom domove.

Ak je to vhodné a účelné, detský domov môže v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa umožniť dieťaťu pobyt u rodičov. O návšteve rodičov alebo blízkych príbuzných sa vedie záznam.

Deti, ktorých sa to bezprostredne týka, navštevujú detskú psychiatrickú ambulanciu, klinického psychológa, očnú, zubnú, kardiologickú, nefrologickú, endokronologickú, alergologickú, logopedickú ambulanciu a CPPP v Dolnom Kubíne.

Súčasťou výchovnej činnosti domova je organizovanie záujmovej činnosti detí so zreteľom na ich individuálne potreby a záujmy a so zreteľom na ich ďalšie štúdium, alebo povolanie, na ktoré sa pripravujú. Účasť detí na mimoškolskej činnosti nesmie byť na ujmu ich zdravia a plnenia školských povinností.

V čase školských prázdnin, počas sobôt a nedelí zariadenie DeD môže podľa možnosti organizovať letné tábory, výlety, lyžiarske zájazdy, výmenné pobyty s inými zariadeniami.

Sociálna práca v detskom domove sa zameriava na sociálnu stránku detí. Osobnosť sociálneho pracovníka sa odvíja od kvalitného vzdelania, sociálneho rozhľadu, integrovaného súhrnu povahových čŕt, profesionálnych predpokladov a schopností, schopností komunikácie s klientom, inštitúciami a spoločenskými organizáciami. K aplikovaniu do práce potrebuje sociálny pracovník profesionálne postoje a konanie, základné intelektuálne schopnosti, všeobecnú ľudskú inteligenciu a špecifickú inteligenciu ako ľudský predpoklad. Sociálny pracovník zabezpečuje sociálno-právne záležitosti detí a vedie ich osobnú agendu. Zabezpečuje kompletnosť dokumentácie tak, aby podávala prehľad o vývoji a osobnosti detí, obstaráva potrebné doklady a správy o živote detí pred príchodom do DeD a o ich predchádzajúcom výchovnom prostredí. Spolupracuje so súdmi, kurátormi a políciou. Navštevuje deti v profesionálnej rodine, pravidelne i podľa potreby, zisťuje záujem a starostlivosť o zverené dieťa, vedie záznamy z vykonania návštev. Sociálny pracovník postupuje pri svojej práci podľa vypracovaných Etáp sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, prispôsobených podmienkam DeD v Istebnom.

Etapy sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v DeD v Istebnom

 1. Nadviazanie kontaktu DeD s príslušným ÚPSVaR – získavanie prvotných informácii o potencionálnom klientovi (vek, dôvod prijatia, sociálna situácia rodiny, voľba vhodnej skupiny pre dieťa).
 2. Evidencia
 3. Prvý kontakt s dieťaťom – prijatie dieťaťa na skupinu, rituál prijatia, stretnutie

odborného tímu DeD, zabezpečenie zdravot. starostlivosti, školy, foto dieťaťa pre

potreby DeD, založenie povinnej dokumentácie, poskytnutie informácii dieťaťu o jeho

právach a povinnostiach, pravidlách, zásadách ochrany dieťaťa, o možnosti

udržiavania kontaktu s rodičmi a ostatnou biologickou rodinou, oboznámenie sa

dieťaťa s vnútorným poriadkom DeD.

 1. Evidencia prípadu – evidencia všetkých skutočností v spisovej dokumentácii.
 2. Diagnostická etapa – Analýza prípadu.
 3. Navrhovanie riešenia – stretnutie participujúcich subjektov za účelom vypracovania

IPROD – u.

 1. Sociálna intervencia – realizácia úloh stanovených v IPROD-e.
 2. Vyhodnotenie plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou.

 

Pri každej činnosti je potrebné prísne dodržiavať Základné zásady BOZP vo vzťahu k deťom DeD. Každý pracovník DeD Istebné je oboznámený s pravidlami BOZP o čom sa vedie písomný záznam.

 

Centrum podpory profesionálnych rodín pri DeD v Istebnom

 • CPPR vzniklo 01.04. 2013 ako súčasť organizačnej štruktúry DeD vrámci projektu „Podpora deinštitucionaliazácie náhradnej starostlivosti“ v 23 detských domovoch
 • Sídlo CPPR DeD v Istebnom je ulica Bohúňová 1097/9, Dolný Kubín
 • Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť najviac trom deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou alebo uloženým výchovným opatrením v priestoroch detského domova alebo vo vlastnom byte.
 • Ak sú PR obaja manželia, môžu mať zverených 6 detí (výnimkou je súrodenecká skupina)
 • Profesionálny rodič je domácky zamestnanec a vzťahujú sa na neho príslušné ustanovenia Zákonníka práce (dovolenka, PN, OČR a pod.).
 • Profesionálnemu rodičovi prináleží plat a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa podľa Vyhlášky MPSVaR 643/2008.
 • Profesionálnym rodičom sa môže stať každý plnoletý občan SR, ktorý dosiahol minimálne úplné stredné vzdelanie, absolvuje odbornú prípravu, má vytvorené vhodné podmienky na bývanie a priaznivé sociálne prostredie.
 • Odbornú prípravu profesionálnych rodičov zabezpečujú príslušné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo akreditované subjekty ( NÁVRAT, ÚSMEV AKO DAR ) a na časti prípravy sa podieľa aj Detský domov.

 

Ciele práce CPPR

 • uprednostniť umiestňovanie najmä detí do 6 rokov veku do profesionálnych rodín pred inými organizačnými zložkami DeD (samostatnými skupinami)
 • skvalitnenie starostlivosti poskytovanej profesionálnym rodinám (sociálna, psychologická)
 • zjednotenie prístupov v starostlivosti o PR v jednotlivých DeD
 • vytvorenie štandardov práce s profesionálnymi rodinám

–     vytvorenie konceptu výberu PR a jeho realizácia tímom CPPR

1) Poskytovanie podpory profesionálnym rodinám

 • Zákonné povinnosti DeD voči PR vyplyvajúce zo zákona, pracovnej zmluvy, interných noriem
 • Podpora a poradenstvo PR prostredníctvom odborného tímu DeD
 • Poskytovanie PR všetkých dostupných informácii o dieťati v PR (životná história, zdrav. Stav, diagnostické závery odborných vyšetrení)
 • Informácie o pláne práce s dieťa
 • Sprostredkovanie kontaktu PR s ostatnými zamestnancami DeD, ktorí majú dieťa v starostlivosti (soc. pracovník, psychológ, vychovávateľ)
 • Sprostredkovanie kontaktov PR s úradmi, školami, zdrav. Zariadeniami
 • Poskytovanie pravidelného vzdelávania PR (tím CPPR, externí odborníci)
 • Umožnenie PR pravidelnej supervízie

–   Umožnenie účasti detí a PR na podujatiach DeD (rozvíjanie kontaktov PR s ostatnými

zamestnancami DeD, budovanie pocitu spolupatričnosti s DeD, predchádzanie pocitu

izolovanosti PR

2) Kontrola profesionálnych rodičov

 • Vyžadovanie od PR plnenia povinností , ktoré vyplývajú zo zákonných noriem, pracovnej zmluvy, interných noriem DeD a zriaďovateľa
 • Spolupráca PR s odborným tímom pri tvorbe a napĺňaní IPRODu
 • pravidelné zúčastňovanie sa PR na poradách, vzdelaní, supervíziach
 • Pravidelné a dôsledné vedenie dokumentácie o dieťati
 • Oznamovanie relevantných zmien týkajúcich sa dieťaťa (prostredie, osoby, vzťahy v rodine, návštevy lekárov, hospitalizáciu)

–   Spolupráca PR pri plánovaní návštev v PR (ohlásené, neohlásené návštevy)

3) Formy práce, pomocou ktorých sa podpora a kontrola realizuje

 • Návštevy v domácnosti PR (ohlásené, neohlásené)- min. 1x mesačne, počas adaptačnej doby aj častejšie+ vypracovanie písomného záznamu z návštevy
 • Porady v DeD min. 1x za 3 mesiace
 • Kontakty so školským a zdravotníckym zariadením -min. 1x za 3 mesiace
 • Supervízie
 • Vzdelávanie PR

Momentálny stav PR

 • 10 profesionálnych rodín
 • 9,5 úväzkov
 • 22 umiestnených detí